วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เลขฐานสอง (Binary)
บิต (Bit)

ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ จะใช้เลขฐาน 2 ในการทำงานเพราะง่ายต่อการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้า ในวงจรคอมพิวเตอร์ โดยใช้ในรูป binary digit หรือ เรียกอีกอย่างว่า bit โดย bit จะใช้เพียง 2 ค่า เท่านั้น คือ 0 และ 1 เช่น ค่า 1011 มีทั้งหมด 4 Bit โดย Bit แรกจะอยู่ ตำแหน่งที่ 0 มีค่า 1 Bit ตัวที่สอง อยู่ตำแหน่งที่ 1 มีค่าเป็น 1 Bit ตัวที่สาม อยู่ตำแหน่งที่ 2 มีค่าเป็น 0 และ Bit ตัวที่สี่ อยู่ตำหน่งที่ 3 มีค่าเป็น 1 สามารถเขียนสมการการแปลงฐาน 2 เป็นฐาน 10 ได้

( 1 x 23) + ( 0 x 22) + ( 1 x 21 ) + ( 1 x 20 ) = 8 + 0 + 2 + 1 = 11

เพราะฉะนั้น เราจะทราบว่า เลขฐาน 2 ที่มีค่า 1011 สามารถแปลงเป็น ฐาน 10 ได้โดยมีค่า 11 ตัวอย่างการนับเลขฐาน 10 และ ฐาน 2

0 = 0

1 = 1

2 = 10

3 = 11

4 = 100

5 = 101

6 = 110

7 = 111ไบต์

ไบต์ (Byte) เมื่อเรานำ Bit แต่ละตัวมารวมกันทั้งหมด 8 Bit เราะจะเรียกว่า Byte โดยที่ 1 Byte จะมีทั้งหมด 256 ค่า และมีตำแหน่งตั้งแต่ 0 ถึง 255 ตัวอย่าง เลขฐาน 2 ที่อยู่ในตำหน่งต่างๆ 0 = 00000000 1 = 00000001 2 = 00000010 254 = 11111110 255 = 11111111

ชนิดของ Byte

ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ เราจะได้ Byte เป็นจำนวนมากเช่น 1,208,925 Byte เราจึงต้องใช้คำเสริมหน้า Byte เช่น Kilo , Mega เพื่อสะดวกในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น

ชื่อ ตัวย่อ ขนาด

Kilo K 1,024

Mega M 1,048,576

Giga G 1,073,741,824

Tera T 1,099,511,627,776

ไม่มีความคิดเห็น: